Ważna informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że od dnia 22.03.2021r. do 9.04.2021r. w klasach od I — VIII obowiązuje zdalne nauczanie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.,  dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, na pisemny wniosek rodziców, zorganizowane będą zajęcia zdalne na terenie szkoły oraz opieka świetlicowa.

Wnioski podpisane przez rodziców, o których mowa wyżej, można przesłać drogą e‑mailową na adres szkoły lub wrzucić do skrzynki na listy mieszczącej się przy przedszkolu.

Renata Sieńczak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii